ISO 14001 miljöpolicy

Miljöpolicyn är kopplad till affärsidén.

Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga miljöpåverkan så att vi skyddar miljön.

• Vid val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter skall, där det är ekonomiskt rimligt, det mest miljövänliga alternativet väljas.
• Vi skall genomföra en grundläggande miljöutbildning för alla medarbetar.
• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att förbättra vår miljöprestanda.
• Vi skall löpande identifiera våra betydande miljöaspekter och ta fram tydliga miljömål för att kunna minimera vår miljöpåverkan.
• Vi skall tillsammans med anlitad expertis ha en så god kunskap om miljöfrågor för att på ett tidigt stadium om möjligt kunna förebygga framtida krav från myndigheter och nya lagar och föreskrifter.
• Vi skall hantera avfall och restprodukter så följer kommun- och myndighetskrav.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom

• att minska energiförbrukning och emissioner genom att tillämpa en anpassad körstil
• att se till att våra inköp sker enligt Bra Miljöval i möjligaste mån (eller likvärdigt som är det miljömässigt bästa valet)
• att utvärdera leverantörer med avseende på deras miljöpåverkan
• att minska spill och överförbrukning av förbrukningsmateriel
• att drivmedel till fordon skall vara EUR Diesel eller ännu mindre miljöpåverkan.
• att vid köp av nya fordon välja högsta EU-klassning för avgasrening
• att fortsätta använda vattenbaserade produkter vid målning.