Konstruktionstips för gods som ska varmförzinkas

Storlek
Hänsyn måste tagas till betkarens och zinkgrytans storlek.

1

 

Dränering
Alla hålrum måste dräneras. Rörkonstruktioner måste dräneringsborras enligt tabell.

3
Hålen måste placeras så att hålrummen blir helt urluftade och zink lätt kan rinna in och ut. Om inte all luft kommer ut kan konstruktionen sprängas.

 

4

Exempel: Ett räcke sänks ner i 45 graders lutning. Borras i princip enligt skiss.
A. Borras på undersidan
B. Borras helst på ovansidan (alt. mitt på röret). Borras dessa hål på undersidan bildas luftfickor och räcket sjunker för sakta i zinkgrytan, vilket ger ojämt skikt på godset.

Behållare
Anslutningar i mindre behållare placeras diagonalt och så nära hörnen som möjligt, annars försvåras urtappningen av zinken. I behållare får ej röranslutningar vara inskjutande, då fullständig urrinning av zinken försvåras.

6

Överlappsförband
Föremål med påsvetsade förstärkningar och överlappsförband måste förses med hål om ytan mellan föremålen är större än 70cm2. En syragömma uppstår, men måste accepteras, då explosionsrisken är stor då hål inte upptas.

8

Rent gods
Material som skall varmförzinkas måste vara rent från färg, lack, fett och olja innan det betas. Lämpligen gör tillverkaren detta.

Syragömmor
Undvik trånga spalter, syragömmor.

2

Balkramar
I balkramar är det en fördel om flänsarna vänds utåt. Om detta ej kan göras, måste tillräckligt stora hål upptagas i hörnen. Annars riskeras luftfickor, där stålet blir obelagt, och zinkanhopningar bildas i en del hörn.
5

Lyfthål – öglor
Gör konstruktionerna i lätthanterliga delar som monteras efter varmförzinkningen. Lyfthål och öglor bör finnas. Behandlingen blir då billigare.

Olika godstjocklekar
Undvik allt för avvikande godstjocklekar i samma konstruktion. Konstruktionen kan slå sig och få ojämn beläggningstjocklek.

7

Olika materialkvaliteter
Undvik olika materialkvaliteter i samma konstruktion, för zinkbeläggningen kan bli olika tjock. Varierande kiselhalt i stål gör att zinkskiktet blir olika tjockt. Vid användning av halvtätat stål kan zinkskiktet variera på samma materialbit.

Långa, slanka konstruktioner
Undvik allt för långa och slanka konstruktioner, samt tunn plåt. Hanteringen försvåras och konstruktionen kan slå sig. Om möjligt dela konstruktionen för ihopbultning efter varmförzinkningen.

<< Tillbaka till sidan om varmförzinkning